Цивільний процес Навчальний посібник Гусаров К. В., Жушман М. В., Кравцов С. О.

Зміст
1. Форми захисту цивільних прав ..........................8


2. Судова влада і правосуддя в цивільних справах ..................................10


3. Поняття цивільного процесу та його структура (стадії, провадження) ..............12


4. Цивільне судочинство та інші форми судочинства ..............................14


5. Предмет та метод цивільного процесуального права .........................19


6. Структура ЦПК України. Джерела цивільного процесуального права .............................................................................21


7. Резолюції та рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах ...........23


8. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судом при розгляді цивільних справ .........25


9. Право на справедливий судовий розгляд в цивільному процесі ........27


10. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу ...................30


11. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права у цивільному процесі .............32


12. Принцип верховенства права в цивільному процесі ...........................35


13. Принцип правової визначеності в цивільному процесі .......................37


14. Принцип пропорційності в цивільному процесі ..................................38


15. Принцип диспозитивності в цивільному процесі ................................41


16. Принципи змагальності в цивільному процесі ....................................42


17. Принцип рівноправності сторін в цивільному процесі .......................43


18. Принципи гласності та усності в цивільному процесі ........................45


19. Принцип безпосередності судового розгляду ......................................49


20. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи) .............50


21. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин .........................52


22. Склад суду. Підстави для відводу суддів ..............................................53


23. Учасники справи, їх процесуальні права та обов’язки ......................55


24. Поняття сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки ..........................................................58


25. Поняття та види співучасті в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки співучасників ....60


26. Неналежний відповідач та порядок його заміни ..................................62


27. Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу у процес правонаступника .........64


28. Поняття та види третіх осіб в цивільному процесі ..............................66


29. Порядок вступу у справу третіх осіб. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору ....................67


30. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, та їх відмінність від співучасників ............................................70


31. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, та їх відмінність від співучасників ............................................71


32. Поняття та види процесуального представництва ...............................72


33. Повноваження представника в суді .......................................................74


34. Добровільне представництво в суді ......................................................76


35. Законне представництво в суді .............................................................78


36. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб ....................80


37. Інші учасники судового процесу. Їх процесуальні права та обов’язки .............................................................................................83


38. Цивільна юрисдикція та її види .............................................................88


39. Предметна та суб’єктна юрисдикція .....................................................90


40. Інстанційна юрисдикція .........................................................................94


41. Підсудність цивільних справ (територіальна юрисдикція). Поняття та види .......................................................................................95


42. Підстави та порядок передачі справи до іншого суду .........................99


43. Поняття та види строків у цивільному процесі. Порядок продовження та поновлення процесуальних строків ........................101


44. Поняття та види судових витрат. ........................................................104


45. Загальний порядок обчислення судового збору .................................105


46. Попереднє визначення суми судових витрат ......................................111


47. Забезпечення та попередня оплата судових витрат ...........................113


48. Розподіл судових витрат між сторонами ............................................115


49. Зловживання процесуальними правами та їх види ............................118


50. Заходи процесуального примусу. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу .................................120


51. Судові виклики і повідомлення ...........................................................124


52. Поняття доказування у цивільному процесі .......................................128


53. Судові докази та їх класифікація .........................................................130


54. Належність, допустимість, достатність та достовірність доказів ....132


55. Предмет доказування ............................................................................134


56. Підстави звільнення від доказування ..................................................135


57. Подання доказів  ....................................................................................137


58. Забезпечення доказів при розгляді цивільних справ .........................139


59. Показання свідків. Імунітет свідка ......................................................141


60. Висновок експерта ................................................................................143


61. Висновок експерта в галузі права у цивільному процесі ..................145


62. Письмові та речові докази ....................................................................147


63. Електронні докази в цивільному процесі ...........................................149


64. Позов та його елементи ........................................................................150


65. Види позовів ..........................................................................................152


66. Підстави та порядок забезпечення позову ..........................................154


67. Види забезпечення позову ....................................................................155


68. Зустрічне забезпечення позову ............................................................157


69. Скасування зустрічного забезпечення та заходів  забезпечення позову ..............................................................................158


70. Захист інтересів відповідача від пред’явленого позову ....................161


71. Зміна позову. Відмова від позову, визнання позову  та мирова угода......................................................................................164


72. Передумови права на звернення до суду та порядок  його здійснення .....................................................................................167


73. Письмові заяви учасників справи ........................................................169


74. Позовна заява та її реквізити. Правові наслідки подання  позовної заяви, яка не відповідає вимогам закону .............................170


75. Підстави та наслідки повернення позовної заяви позивачеві ...........174


76. Заяви по суті справи..............................................................................176


77. Заяви з процесуальних питань .............................................................179


78. Підстави та наслідки відмови у відкритті провадження  по справі .................................................................................................180


79. Підготовче провадження. Порядок проведення  підготовчого засідання ..........................................................................182


80. Врегулювання спору за участю судді ..................................................187


81. Судові доручення: порядок видачі та виконання ...............................189


82. Розгляд справи по суті як стадія цивільного процесу .......................190


83. Судове засідання як форма розгляду справи по суті..........................196


84. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції ..................201


85. Фіксування судового процесу ..............................................................203


86. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи  та оголошення перерви .........................................................................204


87. Підстави і наслідки зупинення провадження в справі ......................206


88. Закриття провадження в справі та залишення заяви без розгляду ...209


89. Особливості позовного провадження у справах про визнання необгрунтованими активів та їх витребування ..................................211


90. Заочний розгляд справи. Перегляд і оскарження заочного рішення .....214


91. Правова природа справ наказного провадження. Вимоги,  за якими може бути видано судовий наказ .........................................218


92. Процедура видачі судового наказу. Розгляд заяви  про скасування судового наказу ...........................................................219


93. Розгляд цивільних справ у порядку спрощеного позовного провадження ..........................................................................................224


94. Окреме провадження в структурі цивільного судочинства ...............228


95. Судові рішення. Поняття та види ........................................................230


96. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду .............................232


97. Законна сила судового рішення. Суб’єктивні та об’єктивні межі законної сили ................................................................................238


98. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив ....................241


99. Ухвали суду першої інстанції, їх види ................................................242


100. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності  повнолітньої фізичної особи ................................................................246


101. Розгляд справ про надання неповнолітній особі повної  цивільної дієздатності ...........................................................................249


102. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою  або оголошення її померлою ................................................................251


103. Розгляд справ окремого провадження про усиновлення ...................254


104. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне  значення .................................................................................................257


105. Розгляд справ окремого провадження про примусову  госпіталізацію до протитурберкульозного закладу ...........................259


106. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку ........................................................................261


107. Розгляд справ окремого провадження про визнання спадщини відумерлою ............................................................................................265


108. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери  на пред’явника та векселі .....................................................................266


109. Розгляд судами справ про передачу безхазяйної нерухомої  речі у комунальну власність .................................................................270


110. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації,  яка містить банківську таємницю .......................................................274


111. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території Украни ...............276


112. Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису ..................................................................................................278


113. Право на апеляційне оскарження судових рішень та порядок  його реалізації.  .....................................................................................282


114. Відкриття апеляційного провадження. Відмова у відкритті апеляційного провадження ...................................................................285


115. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги .....................................................................................................287


116. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції .................288


117. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Постанова суду апеляційної інстанції ............................................................................290


118. Повноваження суду апеляційної інстанції ..........................................294


119. Підстави для скасування судового рішення  в апеляційному порядку .......................................................................295


120. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації .............297


121. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Постанова  суду касаційної інстанції ......................................................................300


122. Підстави та порядок передачі справи на розгляд палат  Верховного Суду ...................................................................................302


123. Повноваження суду касаційної інстанції ............................................305


124. Підстави для скасування судових рішень в касаційному порядку ...306


125. Загальна характеристика перегляду судових рішень  за нововиявленими обставинами .........................................................309


126. Загальна характеристика перегляду судових рішень  за виключними обставинами ...............................................................313


127. Поворот виконання судових рішень ....................................................317


128. Відновлення втраченого судового провадження ................................319


129. Провадження у справах про надання дозволу на примусове  виконання рішень третейських судів ..................................................322


130. Визнання та надання дозволу на виконання рішення  міжнародного комерційного арбітражу ..............................................328


131. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела ...........335


132. Правове становище іноземних осіб у міжнародному  цивільному процесі ...............................................................................339


133. Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб ......341


134. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів ..................347


135. Судовий контроль за виконанням судових рішень ............................349


136. Правовий статус і види третейського суду .........................................351


137. Міжнародний комерційний арбітраж ..................................................353


138. Цивільне судочинство та медіація .......................................................355

Артикул (SKU): 978-966-937-435-6
Подписаться на оповещения о цене Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии

Доступность: Под заказ

200,00 грн

Мы доставим этот товар за 24 часа. Подробнее...

Позвоните +38(098) 526 72 92 или +38(063) 526 83 64, и узнайте информацию о товаре.

Подробное описание
Детали

Навчальний посібник «Цивільний процес» підготовлений з урахуванням останніх змін, що відбулись у цивільному процесуальному законодавстві, та розрахований на студентів закладів вищої освіти та практичних працівників.

Обкладинка мяка

Рік видання 2018

Кількість сторінок 362

Дополнительная информация
Дополнительная информация
Название на англ. языке Нет
Автор Гусаров К. В., Жушман М. В., Кравцов С. О.
ISBN 978-966-937-435-6
Издатель Право
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв: Цивільний процес Навчальний посібник Гусаров К. В., Жушман М. В., Кравцов С. О.
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах