Акция!

При покупке на сумму от 300 грн Вы получите Конституцию Украины в подарок!

Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.

ЗмістПерелік основних скорочень ............................................................................8РОЗДІЛ 1 КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЄВРОПЕйСьКІй СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ .............9


1.1. Історичні передумови прийняття Конвенції ...............................................9


1.2. Прийняття та основні етапи розвитку Конвенції як міжнародного договору у сфері захисту прав людини .......................12


1.3. Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією ..............................16


1.4. Значення практики Європейського суду з прав людини .........................18


1.5. Імплементація Конвенції в національний правопорядок України .........20РОЗДІЛ 2 КОНТРОЛьНИЙ МЕХАНІЗМОМ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. ЄВРОПЕЙСЬКИй СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ....23


2.1. Загальна характеристика контрольного механізму Конвенції ................23


2.2. Юрисдикція Європейського суду з прав людини .....................................27


2.3. Склад, процедура та організаційна структура Європейського суду з прав людини ..............................................................................................30


2.4. Умови прийнятності заяви .........................................................................34


2.5. Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини ..................39РОЗДІЛ 3 ВИКОНАННЯ РІШЕНь ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕйСьКОгО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ......................................46


3.1. Національна процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо України......................................................................46


3.2. Нагляд Комітету міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав людини ...........................................................55


3.3. Застосування судами Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права ................................................................59


3.4. Застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини органами законодавчої гілки влади ..................................62


3.5. Застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини органами виконавчої влади та іншими адміністративними органами .....................64РОЗДІЛ 4 ПРАВО НА ЖИТТЯ .......................................................................................66


4.1. Загальна характеристика права на життя ..................................................66


4.2. Зобов’язання держав згідно зі ст. 2 Конвенції ..........................................67


4.3. Питання про смертну кару .........................................................................74


4.4. Обмеження права на життя згідно з п. 2 ст. 2 Конвенції .........................75


4.5. Особливі випадки застосування ст. 2 Конвенції: екстрадиція, аборт, евтаназія ......................................................................79РОЗДІЛ 5 ЗАБОРОНА КАТУВАНь ТА ІНшИХ ВИДІВ НЕЛЮДСьКОгО ПОВОДЖЕННЯ чИ ПОКАРАННЯ ..........................................................87


5.1. Заборона катувань у сучасному міжнародному праві .............................87


5.2. Основний зміст правовідносин, що захищаються ст. 3 Конвенції (тлумачення Європейським судом з прав людини понять «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи покарання») ........................................................89


5.3. Особливі випадки застосування ст. 3 Конвенції (дискримінація, екстрадиція, заборона тілесних покарань неповнолітніх) ......................97


5.4. Негативні та позитивні зобов’язання держави відповідно до ст. 3 Конвенції .......................................................................................102РОЗДІЛ 6 ЗАБОРОНА РАБСТВА ТА ПРИмУСОВОЇ ПРАЦІ .........................................................................107


6.1. Зміст, структура та тлумачення положень ст. 4 Конвенції ....................107


6.2. Заборона рабства. Торгівля людьми як сучасна форма рабства ...................................................................................................110


6.3. Заборона утримування особи у підневільному стані ............................113


6.4. Заборона примусової чи обов’язкової праці та її межі ..........................114


6.5. Зобов’язання держави за ст. 4 Конвенції ................................................117


РОЗДІЛ 7 ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТь ................................................121


7.1. Зміст і сфера дії права на свободу та особисту недоторканність .........................................................................................121


7.2. Вимоги до позбавлення свободи та особистої недоторканності у практиці Європейського суду з прав людини ......................................125


7.3. Випадки правомірного позбавлення свободи .........................................127


7.4. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканність ........138


 


8.1. Природа та зміст права на приватність ...................................................145


8.2. Позитивні та негативні зобов’язання держави .......................................161


РОЗДІЛ 9 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ........................................................162


9.1. Поняття «суд» та «право на суд» .............................................................162


9.2. Сфера дії права на суд: поняття «права та обов’язки цивільного характеру» і «кримінальне обвинувачення» .......................170


9.3. Право на доступ до суду ...........................................................................175


9.4. Справедливий судовий розгляд: сутність та гарантії ............................179


9.5. Виконання судового рішення як невід’ємна частина судового процесу .......................................................................................................190


9.6. Особливості гарантій права на справедливий суд у кримінальному провадженні ...............................................................................................192РОЗДІЛ 10 СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ І РЕЛІГІЇ ..............................................199


10.1. Свобода думки, совісті, релігії і переконань: загальна характеристика .........................................................................199


10.2. Зміст та сфера дії свободи думки, совісті і релігії ...............................206


10.3. Умови правомірності втручання у свободу віросповідання ...............215


РОЗДІЛ 11 СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ...................................................222


11.1. Загальна характеристика права на свободу вираження поглядів .......222


11.2. Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів ....................................................................................................226


РОЗДІЛ 12 СВОБОДА ЗІБРАНь ТА ОБ’ЄДНАННЯ ...............................................237


12.1. Зміст права на свободу мирних зібрань. Позитивні обов’язки держави ................................................................237


12.2. Зміст та сфера дії права на свободу об’єднання. Негативний аспект права на свободу об’єднання ................................239


12.3. Правомірність обмеження права на свободу мирних зібрань ............245


12.4. Зв’язок свободи мирних зібрань (ст. 11 Конвенції) зі свободою вираження поглядів (ст. 10 Конвенції), свободою думки, совісті і релігії (ст. 9 Конвенції) ....250


РОЗДІЛ 13 ЗАХИСТ МАЙНА (ВЛАСНОСТІ) ...........................................................253


13.1. Поняття «майно» відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції .............................................................................................253


13.2. Позбавлення майна .................................................................................258


13.3. Контроль держави за використанням майна відповідно до спільних інтересів ..............................................................................263


13.4. Особливості захисту майна у справах, пов’язаних з оподаткуванням ....................................................................................268


13.5. Компенсація у зв’язку з позбавленням майна і втручанням у право мирного володіння майном ......................................................271


РОЗДІЛ 14 ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ...............................................................276


14.1. Принцип недискримінації в сучасному міжнародному праві .............276


14.2. Еволюція антидискримінаційних стандартів Конвенції .....................278


14.3. Особливості встановлення Європейським судом з прав людини порушень принципу недискримінації ...................................................283


РОЗДІЛ 15 ПРАВО НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ ...................................................................288


15.1. Особливості та сфера застосування права на вільні вибори ...............288


15.2. Право на вільні вибори та суміжні права людини ...............................302


РОЗДІЛ 16 ІНшІ ПРАВА, ЯКІ ЗАХИщАЮТьСЯ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ..........................305


16.1. Принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege»: ніякого покарання без закону (ст. 7 Конвенції) ....................................305


16.2. Право на ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції) .....................................................................................312


16.3. Право на освіту (ст. 2 Першого протоколу): зміст та сфера дії ..........320


16.4. Право на шлюб (ст. 12 Конвенції) .........................................................325


16.5. Свобода пересування (ст. 2 Протоколу № 4) .........................................328


ДОДАТОК КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД .........................................................331

Артикул (SKU): 978-966-937-296-3
Подписаться на оповещения о цене

Доступность: Есть в наличии

200,00 грн

Мы доставим этот товар за 24 часа. Подробнее...

Позвоните +38(098) 526 72 92 или +38(093) 732 25 23, и узнайте информацию о товаре.

Подробное описание
Детали

У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини.

Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини.

Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.

Розраховано на широке коло читачів, зокрема суддів, адвокатів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», науковців, усіх, хто цікавиться питаннями, що стосуються застосування норм міжнародного права.

Обкладинка М’яка

Рік видання 2017

Папір Офсетний

Формат 60Х90 1/16

Кількість сторінок 374

Дополнительная информация
Дополнительная информация
Название на англ. языке Нет
Автор Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.
ISBN 978-966-937-296-3
Издатель Право
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв: Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах