Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.

У другому виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини.


Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини.


Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.


Розраховано на широке коло читачів, зокрема суддів, адвокатів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», науковців, усіх, хто цікавиться питаннями, що стосуються застосування норм міжнародного права.


Обкладинка М’яка


Рік видання 2019


Кількість сторінок 404

Обліковий номер: 978-966-937-531-5
Підписатись на оповіщення про ціну товару

Наявність: Є в наявності

300,00 грн

Ми доставимо цей товар за 24 години. Детальніше...

Зателефонуйте +38 (098) 526 72 92 або +38 (063) 526 83 64, і дізнайтеся інформацію про товар.

Опис товару
Деталі

Зміст


Перелік основних скорочень ............................................................................9


РОЗДІЛ 1 КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЄВРОПЕйСьКІй СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ .............9

1.1. Історичні передумови прийняття Конвенції ...............................................9

1.2. Прийняття та основні етапи розвитку Конвенції як міжнародного договору у сфері захисту прав людини .......................12

1.3. Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією ..............................16

1.4. Значення практики Європейського суду з прав людини .........................18

1.5. Імплементація Конвенції в національний правопорядок України .........20

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА ПРИРОДА КОНВЕНЦІЇ ТА ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВО ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ....23

2.1. Особливості конституційного характеру Європейської конвенції з прав людини....23

2.2. Конвенція як особлтвий міжнародний договір у сфері захисту прав людини.33

2.3. Значення практики Європейського суду з прав людини та її вплив ина право держав- учасниць Конвенції..43


РОЗДІЛ 2 КОНТРОЛьНИЙ МЕХАНІЗМОМ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. ЄВРОПЕЙСЬКИй СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ....52

2.1. Загальна характеристика контрольного механізму Конвенції ................52

2.2. Юрисдикція Європейського суду з прав людини .....................................56

2.3. Склад, процедура та організаційна структура Європейського суду з прав людини .....................59

2.4. Умови прийнятності заяви .........................................................................63

2.5. Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини ............68


РОЗДІЛ 3 ВИКОНАННЯ РІШЕНь ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕйСьКОгО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ...................75

3.1. Національна процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо України................................................75

3.2. Нагляд Комітету міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав людини ........................................84

3.3. Застосування судами Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права ........................................88

3.4. Застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини органами законодавчої гілки влади ........................91

3.5. Застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини органами виконавчої влади та іншими адміністративними органами ....................93


РОЗДІЛ 4 ПРАВО НА ЖИТТЯ ............................................................................95

4.1. Загальна характеристика права на життя ..............................................95

4.2. Зобов’язання держав згідно зі ст. 2 Конвенції .........................................96

4.3. Питання про смертну кару ..........................................................................103

4.4. Обмеження права на життя згідно з п. 2 ст. 2 Конвенції .........................104

4.5. Особливі випадки застосування ст. 2 Конвенції: екстрадиція, аборт, евтаназія .......................108


РОЗДІЛ 5 ЗАБОРОНА КАТУВАНь ТА ІНшИХ ВИДІВ НЕЛЮДСьКОгО ПОВОДЖЕННЯ чИ ПОКАРАННЯ ..............................116

5.1. Заборона катувань у сучасному міжнародному праві ............................116

5.2. Основний зміст правовідносин, що захищаються ст. 3 Конвенції (тлумачення Європейським судом з прав людини понять «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи покарання») ........................................118

5.3. Особливі випадки застосування ст. 3 Конвенції (дискримінація, екстрадиція, заборона тілесних покарань неповнолітніх) ......................126

5.4. Негативні та позитивні зобов’язання держави відповідно до ст. 3 Конвенції .......................................................................131


РОЗДІЛ 6 ЗАБОРОНА РАБСТВА ТА ПРИмУСОВОЇ ПРАЦІ ...................................................136

6.1. Зміст, структура та тлумачення положень ст. 4 Конвенції ....................136

6.2. Заборона рабства. Торгівля людьми як сучасна форма рабства ...............................................139

6.3. Заборона утримування особи у підневільному стані ............................142

6.4. Заборона примусової чи обов’язкової праці та її межі ..........................143

6.5. Зобов’язання держави за ст. 4 Конвенції ................................................146

РОЗДІЛ 7 ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТь ......................................150

7.1. Зміст і сфера дії права на свободу та особисту недоторканність .........................................150

7.2. Вимоги до позбавлення свободи та особистої недоторканності у практиці Європейського суду з прав людини ......................154

7.3. Випадки правомірного позбавлення свободи .........................................156

7.4. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканність ........167

РОЗДІЛ 9 ПРАВО НА ПОВАГУ ЛДО ПРИВАТНОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ....174

8.1. Природа та зміст права на приватність ...................................................174

8.2. Позитивні та негативні зобов’язання держави .......................................190

РОЗДІЛ 9 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ........................................................191

9.1. Поняття «суд» та «право на суд» .............................................................191

9.2. Сфера дії права на суд: поняття «права та обов’язки цивільного характеру» і «кримінальне обвинувачення» .......................199

9.3. Право на доступ до суду ...........................................................................204

9.4. Справедливий судовий розгляд: сутність та гарантії .........................208

9.5. Виконання судового рішення як невід’ємна частина судового процесу ...............................219

9.6. Особливості гарантій права на справедливий суд у кримінальному провадженні ............................221


РОЗДІЛ 10 СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ І РЕЛІГІЇ ..............................................228

10.1. Свобода думки, совісті, релігії і переконань: загальна характеристика .................................................228

10.2. Зміст та сфера дії свободи думки, совісті і релігії ...............................235

10.3. Умови правомірності втручання у свободу віросповідання ...............245

РОЗДІЛ 11 СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ...................................................252

11.1. Загальна характеристика права на свободу вираження поглядів .......252

11.2. Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів ..............256

РОЗДІЛ 12 СВОБОДА ЗІБРАНь ТА ОБ’ЄДНАННЯ ...............................................267

12.1. Зміст права на свободу мирних зібрань. Позитивні обов’язки держави .......267

12.2. Зміст та сфера дії права на свободу об’єднання. Негативний аспект права на свободу об’єднання ...................269

12.3. Правомірність обмеження права на свободу мирних зібрань ............275

12.4. Зв’язок свободи мирних зібрань (ст. 11 Конвенції) зі свободою вираження поглядів (ст. 10 Конвенції), свободою думки, совісті і релігії (ст. 9 Конвенції) ....280

РОЗДІЛ 13 ЗАХИСТ МАЙНА (ВЛАСНОСТІ) ............................283

13.1. Поняття «майно» відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції .....................................283

13.2. Позбавлення майна .................................................................................288

13.3. Контроль держави за використанням майна відповідно до спільних інтересів .............................293

13.4. Особливості захисту майна у справах, пов’язаних з оподаткуванням ...........................................298

13.5. Компенсація у зв’язку з позбавленням майна і втручанням у право мирного володіння майном ....................301

РОЗДІЛ 14 ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ......................................................306

14.1. Принцип недискримінації в сучасному міжнародному праві ............306

14.2. Еволюція антидискримінаційних стандартів Конвенції .....................308

14.3. Особливості встановлення Європейським судом з прав людини порушень принципу недискримінації .............................313

РОЗДІЛ 15 ПРАВО НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ ...................................................................318

15.1. Особливості та сфера застосування права на вільні вибори ...............318

15.2. Право на вільні вибори та суміжні права людини .................................332

РОЗДІЛ 16 ІНшІ ПРАВА, ЯКІ ЗАХИщАЮТьСЯ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ..........................335

16.1. Принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege»: ніякого покарання без закону (ст. 7 Конвенції) ....................................335

16.2. Право на ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції) .....................................................................................342

16.3. Право на освіту (ст. 2 Першого протоколу): зміст та сфера дії ..........350

16.4. Право на шлюб (ст. 12 Конвенції) .........................................................355

16.5. Свобода пересування (ст. 2 Протоколу № 4) .........................................358

ДОДАТОК КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД .........................................................361

Додаткова інформація
Додаткова інформація
Название на англ. языке Ні
Автор Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.
ISBN 978-966-937-531-5
Издатель Право
Відгуки
Відгуки клієнтів (1)
Рекомендую
Порівняно з попереднім виданням доповнено одним розділом. Відгук від: Лора (Надіслано 17.11.2019)
Напишіть власний відгук
You're reviewing: Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В.